ifadə

ifadə
is. <ər.>
1. Anlatma, izah etmə, aydın və açıq söyləmə, demə, izhar etmə; izah, şərh, bəyan. Yazılı ifadə (yazı ilə bildirmə). Şifahi ifadə (ağızdan anlatma). İfadə tərzi. – Bu sualın ahəngi içərisində nə kimi ifadələr olduğunu Zeynal çox yaxşı anlamışdı. S. H.. İfadə etmək – demək, söyləmək, izhar etmək, bildirmək, anlatmaq. Halını ifadə etmək. Fikrini ifadə etmək. – Ləfz edərsə ifadə mənanı; Sərf edər əhli-mərifət anı. S. Ə. Ş.. Cavan müəllim bu sözləri dedikdən sonra ürəyi dolu olan, lakin bunları ifadə etməyə söz tapa bilməyən adamlar kimi susdu. M. Rz.. İfadə olunmaq – söylənmək, deyilmək, izah edilmək. Yazıçının nəsri də onun jurnalistika və dramaturgiyasında ifadə olunan ictimai ideyaları əxz etdirir. M. İ..
2. Bir şeyin xarici təzahürünü, inikasını təşkil edən şey. Qiymət dəyərin pulla ifadəsidir. Hörmət ifadəsi. Səmimiyyət ifadəsi.
3. dilç. Söz, söz birləşməsi; ibarə, fraza. Frazeoloji ifadə. İdiomatik ifadə. İfadələr lüğəti. Anlaşılmaz ifadə. Obrazlı ifadə. – Şirmayı Səməd Vurğunun odla suyun təzadını vermək üçün bu ifadəni işlətdiyinə əmin idi. M. Hüs..
4. Şagirdlərin öz sözləri ilə yazdıqları mətn. İfadə yazmaq.
5. hüq. Məhkəmədə məsələni aydınlaşdırmaq üçün şahidin sorğu-suala verdiyi şifahi və ya yazılı cavabı; məlumat, izahat. Bəlli idi ki, məhkəmə Tahirzadə kimi mötəbər bir şahidin ifadəsini asanlıqla ayaqlaya bilməyəcək. M. C.. İfadə almaq – şahidi və ya müttəhimi dindirmək. İfadə vermək – məhkəmədə şahidlik etmək, sorğusuala şifahi və ya yazılı cavab vermək.
6. İnsanın daxili halını əks etdirən əlamət (üzdə, gözdə və s. -də). Üzünün ifadəsi. Gözlərinin ifadəsi. – Nə gözəldir, nə təmizdir; İfadəsi bu gözlərin. N. R.. Melodiya qurtarır. Firuzə valı götürüb, yanında oturan və üzündəki ifadədən fikri uzaqlarda olduğu görünən Sərvinaza uzadır. İ. Ə.. Əmrahovun simasında da ciddi ifadə göründü. Q. İlkin.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ifadələnmə — «İfadələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • IFAD —   [englisch aɪfəd], Abkürzung für International Fund for Agricultural Development, Internationaler Fonds für Agrarentwicklung …   Universal-Lexikon

  • ifadəli — sif. Yaxşı və aydın ifadə edən. İfadəli nitq. İfadəli danışıq. İfadəli yazı. İfadəli z. oxumaq. – Qız atasının dediklərini çox ifadəli bir dillə yazmışdı. M. Hüs.. // Daxili keyfiyyətləri, təəssüratı və s. əks etdirən. İfadəli baxışlar. İfadəli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • IFAD — Der IFAD (engl. International Fund for Agricultural Development) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Der Fonds entstand auf Anregung des Welternährungsgipfels von 1974. Die Satzung trat am 30. November 1977 in Kraft. Sitz der… …   Deutsch Wikipedia

  • ifadəçi — is. İfadə edən, əks etdirən, təmsil edən. M. F. Axundovdan sonra ən bö yük demokrat, bu yeni keyfiyyətli demokratizmin ədəbiyyat sahəsində böyük ifadəçisi C. Məmmədquluzadə (Molla Nəsrəddin) oldu. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • IFAD — Abk. für International Fund for Agricultural Development, Internationaler Agrar Entwicklungsfonds, Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung; 1977 als Sonderorganisation der ⇡ UN mit Sitz in Rom auf Initiative der… …   Lexikon der Economics

  • ifadələnmək — məch. İfadə olunmaq, əks olunmaq, öz əksini tapmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ifadələndirilmə — «İfadələndirilmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ifadələndirmə — «İfadələndirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ifadəlilik — is. İfadəli olma, yaxşı və aydın ifadə etmə. Dilin, üslubun ifadəliliyi. Balerinanın hərəkətlərindəki ifadəlilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”